Home » Archives by category » Quote

ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากหุ้นที่คุณถือ แต่เกิดจากวิธีการที่คุณใช้ในการเลือกหุ้นเหล่านั้นต่างหาก – Peter Lynch

ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากหุ้นที่คุณถือ แต่เกิดจากวิธีการที่คุณใช้ในการเลือกหุ้นเหล่านั้นต่างหาก – Peter Lynch

ถ้าผมยึดหลักว่า จะขายหุ้นเมื่อราคาหุ้นมันขึ้นไปเท่าตัว ผมคงไม่ได้รับโอกาสให้มาเขียนหนังสือหรอก – Peter Lynch

ถ้าผมยึดหลักว่า จะขายหุ้นเมื่อราคาหุ้นมันขึ้นไปเท่าตัว ผมคงไม่ได้รับโอกาสให้มาเขียนหนังสือหรอก – Peter Lynch

การใช้เหตุใช้ผลเป็นสิ่งที่ช่วยผมมากที่สุดในการคัดเลือกหุ้น เพราะมันสอนให้ผมมองหาความไม่สมเหตุสมผลในตลาด – Peter Lynch

การใช้เหตุใช้ผลเป็นสิ่งที่ช่วยผมมากที่สุดในการคัดเลือกหุ้น เพราะมันสอนให้ผมมองหาความไม่สมเหตุสมผลในตลาด – Peter Lynch

การซื้อหุ้นถูกตัว แต่ซื้อผิดราคาและผิดจังหวะ จะทำให้คุณขาดทุนขนาดหนัก – Peter Lynch

การซื้อหุ้นถูกตัว แต่ซื้อผิดราคาและผิดจังหวะ จะทำให้คุณขาดทุนขนาดหนัก – Peter Lynch

การลงทุนในหุ้นมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำในยามที่มันไม่ใช่ – Peter Lynch

การลงทุนในหุ้นมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำในยามที่มันไม่ใช่ – Peter Lynch

สถานการณ์ที่ราคาของหุ้นดีๆตกจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมถ้าคุณไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มแถมยังขายหุ้นที่มีอยู่ออกไปด้วย – Peter Lynch

สถานการณ์ที่ราคาของหุ้นดีๆตกจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมถ้าคุณไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มแถมยังขายหุ้นที่มีอยู่ออกไปด้วย – Peter Lynch

การมองว่ากำไรของคนอื่นเป็นการสูญเสียของตัวเองเป็นทัศนคติที่ส่งผลเสีย มันเป็นเรื่องบ้าบอ และมันอาจทำให้เราพยายามไล่ให้ทันคนอื่นด้วยการซื้อหุ้นที่เราไม่ควรซื้อ – Peter Lynch

การมองว่ากำไรของคนอื่นเป็นการสูญเสียของตัวเองเป็นทัศนคติที่ส่งผลเสีย มันเป็นเรื่องบ้าบอ และมันอาจทำให้เราพยายามไล่ให้ทันคนอื่นด้วยการซื้อหุ้นที่เราไม่ควรซื้อ – Peter Lynch

ถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงซื้อหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่ในตอนแรก คุณจะพอรู้ว่าเมื่อไรที่คุณควรจะขายมันออกไป -Peter Lynch

ถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงซื้อหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่ในตอนแรก คุณจะพอรู้ว่าเมื่อไรที่คุณควรจะขายมันออกไป -Peter Lynch

คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นอิสระ และขาดความกล้าที่จะลงมือทำตามความรู้ของตัวเอง ไม่ควรเข้ามาในตลาดหุ้น – R. W. McNeel

คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นอิสระ และขาดความกล้าที่จะลงมือทำตามความรู้ของตัวเอง ไม่ควรเข้ามาในตลาดหุ้น – R. W. McNeel

คนที่มีแนวโน้มจะถูกครอบงำโดยความกระตือรือร้นหรือความหดหู่ของภาวะตลาด ไม่ลงมือในยามที่ควรลงมือ แต่กลับลงมือในยามที่ไม่ควร ควรนำเงินไปฝากธนาคาร – R. W. McNeel

คนที่มีแนวโน้มจะถูกครอบงำโดยความกระตือรือร้นหรือความหดหู่ของภาวะตลาด ไม่ลงมือในยามที่ควรลงมือ แต่กลับลงมือในยามที่ไม่ควร ควรนำเงินไปฝากธนาคาร – R. W. McNeel

Page 1 of 30123Next ›Last »