Home » Entries posted by คนขายของ (Page 9)
หุ้นโมนาลิซ่า

หุ้นโมนาลิซ่า

“โมนาลิซ่า” เป็นรูปวาดของสตรีนางหนึ่ง สร้างสรรค์โดยจิตรกรชั้นเอก ลีโอนาโด ดาวินชี เมื่อห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เนตพบว่า มูลค่าของภาพโมนาลิซ่า นั้นเขาใช้คำว่า “Priceless” หรือแปลเป็นไทยว่า “ประเมินค่ามิได้”

มันมีบางอย่างข้างหลังตัวเลข

มันมีบางอย่างข้างหลังตัวเลข

วิธีหนึ่งที่ผมมักใช้ในการหากิจการที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  (Durable Competitive Advantage หรือเรียกย่อๆว่า DCA)  ก็คือการเปรียบเทียบตัวเลข  Net Profit Margin (NPM)  ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยมากบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน