Home » Entries posted by ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์
Nanofinance :โอกาสในการลงทุนหรือความเสี่ยง

Nanofinance :โอกาสในการลงทุนหรือความเสี่ยง

ช่วงนี้กระแสข่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธุรกิจ Nanofinance เกิดขึ้นและทำให้หุ้นกลุ่ม leasing (ให้เงินกู้) มีการซื้อขายกันอย่างคึกคัก เราลองมาวิเคราะห์กันว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การลงทุนในหุ้นเติบโต (ตอนที่ 1)

การลงทุนในหุ้นเติบโต (ตอนที่ 1)

คำนิยามของหุ้นเติบโตของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปสำหรับผมแล้วคำว่าหุ้นเติบโตเร็วหมายถึงหุ้นที่มีผลกำไรต่อหุ้นเติบโตในอัตราทบต้นเกิน 10-15% ต่อปีขึ้นไปต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน (อาจจะ 5 ถึง 10 ปีขึ้นไป)

หุ้นปันผลสูงดีกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลหรือไม่

หุ้นปันผลสูงดีกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลหรือไม่

นักลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่มักจะชอบหุ้นที่จ่ายปันผลสูงด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นต้องการเงินสดจากการลงทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะชอบการได้รับดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอเช่นที่ได้รับจากการฝากธนาคาร