โครงสร้างสมาคม

สมาคมฯ ประกอบด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ที่ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและการลงทุนอย่างกว้างขวาง บุคคลดังกล่าวเข้ามารับหน้าที่ด้วยจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือสิ่งตอบแทนต่างๆ  และมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสมาชิกเป็นหลัก โครงสร้างของสมาคมประกอบด้วย

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้บุกเบิกการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ “ตีแตก” และหนังสือด้านการลงทุนแบบเน้นคุณกว่าอีกกว่า 10 เล่ม ผู้ร่วมดำเนินรายการมันนี่ทอล์ค คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการมันนี่ทอล์ค ประธานกรรมการ บริษัทยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) และบริษัททีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสมาคมฯ

ธันวา เลาหศิริวงศ์ นายกสมาคม  อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) และบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) รุ่น DCP-43

 • นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ อุปนายก
 • นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ กรรมการและเลขาธิการ
 • นางอังสินี อภิวัชรกุล กรรมการและเหรัญญิก
 • นายอนุรักษ์ บุญแสวง กรรมการ
 • นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข กรรมการ
 • นายแพทย์ศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์ กรรมการ
 • นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง กรรมการ
 • นางภาสุชา อุดรวณิช กรรมการ
 • นางเสริฐสรรพ์ อภิวัชรกุล กรรมการ
 • นายณัฐชาต คำศิริตระกูล กรรมการ
 • นายวีระพงษ์ ธัม กรรมการ
 • นายณภัทร ปัญจคุณาธร กรรมการและนายทะเบียน