หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

5.1) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้สนใจในวัตถุประสงค์ของสมาคม

5.2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสมาคม

5.3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งเคยเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 6. สมาชิกที่เป็นบุคคลจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

6.1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.2) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.3) ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น  

ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงสมาคม และค่าสมาชิกเบื้องต้น

7.1) สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าสมาชิกเบื้องต้นราย1ปี ชำระครั้งละ 500 บาท สมาชิกราย3ปี ชำระครั้งละ 1,200 บาท สมาชิกราย5ปี ชำระครั้งละ 2,000 บาท  หรือเป็นไปตามมติของสมาชิกสามัญถึงอัตราที่เหมาะสมในอนาคต

7.2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

7.3) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี

ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียน ผลเป็นประการใด ให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ข้อ 9. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

9.1) ตาย

9.2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.3) ขาดคุณสมบัติสมาชิก

9.4) ค้างชำระค่าบำรุงรายปีเกินกว่า 3 เดือน

9.5) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อ 10. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

10.1) มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคม

10.2) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

10.3) มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

10.4) มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

10.5) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

10.6) มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

10.7) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม

10.8) มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

10.9) มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย