หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

–  ชื่อย่อ ส.น.ค.ท.

–  ชื่อภาษาอังกฤษ THAI VALUE INVESTOR ASSOCIATION

-  ชื่อย่อ THAIVI

ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะเป็นตรารูปดอกไม้ โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางว่า VI และมีชื่อตัวอักษรภาษาไทยประกอบอยู่ด้านข้างตราดังกล่าวว่า สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                                                  รูปของเครื่องหมายสมาคม :

ข้อ 3. สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ 388 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ

4.1) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิธีการลงทุน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนในแนวทางการลงเน้นคุณค่า ( value investment ) และกิจการต่างๆในหมู่สมาชิก

4.2) ส่งเสริม สนับสนุน ความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก

4.3) ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

4.4) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด