สาส์นจากนายก

สิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นความก้าวหน้าของแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ในประเทศไทย จากตลาดหุ้นที่มีแต่นักเก็งกำไรระยะสั้น ไม่มีหลักการในการลงทุน ที่เรียกว่า “เล่นหุ้น”  ผลลัพธ์การลงทุนประสบความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษกิจปี 2540 ในช่วงนั้นเองที่แนวคิด “การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ Value Investing” ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิวรากร ซึ่งนำแนวคิดนี้มาจากปรมาจารย์ Benjamin Graham ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น “บิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า”  จากวันนั้นถึงวันนี้ แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้รับความนิยมและยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของนักลงทุนปัจจุบัน ด้วยหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผล และประจักษ์พยานจากความสำเร็จขอ งนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าคนแล้วคนเล่า

ในอดีต กลุ่มนักลงทุนเน้นคุณค่ามีการรวมตัวกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเล็กๆในอินเตอร์เน็ต ต่อมาค่อยๆพัฒนาเป็นชมรม จนกระทั่งปัจจุบันเป็นสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) หรือ www.Thaivi.org  ตามดำริของดร.นิเวศน์ เหมวชิวรากร โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ

1.การเผยแพร่แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าให้แพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้น

2.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกสมาคม

3.การนำเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเน้นด้านสาธารณสุขและการศึกษา

การดำเนินงานในรูปแบบสมาคม มีระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับที่ชัดเจน มีบัญชีรายรับรายจ่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาต แต่ก็มีค่าใช้จ่ายประจำเกิดขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องเก็บเงินจากสมาชิก เป็นเงินจำนวนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องตกเป็นเป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง และมีเงินเพียงพอที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิก หากมีเงินเหลือก็จะนำไปช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ที่กรรมการและสมาคมจัดเตรียมให้สมาชิก โดยเน้นสอน “วิธีจับปลา มิใช่ให้ปลา”เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหาร (company visit), หลักสูตรการอบรมแบบเน้นคุณค่า (ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ), กิจกรรมพบปะรายไตรมาสทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด, รายการที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ เช่น Money Chanel, กรุงเทพธุรกิจทีวี  และงานสัมมนาต่างๆที่สมาชิกสมาคมได้รับเชิญเป็นวิทยากร

โครงสร้างการบริหารของสมาคม ประกอบด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถ ความโปร่งใสและประสบความสำเร็จในการลงทุน อาสาเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด  กรรมการแต่ละท่านรับผิดชอบงานแต่ละส่วน โดยทำงานร่วมกับอนุกรรมการอีกหลายสิบท่าน

อนึ่ง สมาคมขอขอบคุณ ดร.นิเวศน์ เหมวชิวรากร และดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ที่ให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษาสมาคม และคอยช่วยเหลือ ถ่ายทอด เผยแพร่ แนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่า อย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา  ขอบคุณอดีตประธานชมรมทั้งสามท่าน คุณมนตรี นิพิฐวิทยา, น.พ.บำรุง ศรีงาน, คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข อดีตนายกสมาคม คุณธันวา เลาหศิริวงค์ รวมถึงเว็บมาสเตอร์ ทีมงานทุกคนทุกรุ่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนการจนเป็นสมาคมทุกวันนี้ และที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกสมาคมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม สนับสนุนสมาคมด้วยดีตลอดมา สมาชิกสมาคมไม่ได้เป็นเพียงเป็นแค่คนเล่นหุ้น แต่เราเป็นเมล็ดพืชแห่งอุดมการณ์ ตกที่ไหนจะงอกงามที่นั่น เป็น “เมล็ดพืชวีไอ”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสมาคมทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม

 

ด้วยความปรารถนาดี

อนุรักษ์ บุญแสวง

นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)