ธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็น “กระแสหลักระดับโลก” หรือ Global Mega Trend อย่างยาวนาน แรกเริ่มการเดินทางของมนุษย์เกิดจากกลไกทางธรรมชาติและปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ทำให้มนุษย์ เดินทางย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แสนกว่าปีที่แล้ว การท่องเที่ยวอาจจะเป็นเหตุผลที่เกิดมาทีหลัง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณประมาณสองพันปี การท่องเที่ยวเดิมทีมักจะอยู่กับคนกลุ่มเล็ก ๆ เป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาวัฒนธรรมหรือสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ของชนชั้นสูง หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะทางเช่น การเดินทางแสวงบุญของยุคกลาง พอมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ผลผลิตมนุษย์มากขึ้นจากการใช้เครื่องจักร มนุษย์ก็มีเวลาเหลือพอให้คนชั้นกลางสามารถแบ่งเวลาไปพักผ่อนได้ ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวนานาชาติมีมากกว่า 1 พันล้านคน และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี…

การจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1)

การจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1) ดิฉันเริ่มบรรยายเรื่องการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปตั้งแต่ปี 2549 เมื่อทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเชิญให้ไปบรรยาย หลังจากนั้นก็สอดแทรกการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรยายเรื่องการจัดการการเงินเกือบทุกครั้ง แต่ยังไม่เคยนำมาเขียน…

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเดินไปสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 5 ปี และจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติในอีก 20 ข้างหน้า ซึ่งตามความเข้าใจของผมนั้นจะตราออกมาเป็นกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญด้านหนึ่งคือการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2036 ในเชิงของรายได้ต่อหัวของประชากร ซึ่งการจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวสู่สถานะดังกล่าวได้นั้น จีดีพีของไทยจะต้องขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีใน 20 ปีข้างหน้า…

Media Gallery
 • MONEY TALK – ออกกำลังกายที่คุ้มค่า สำหรับนักลงทุน – ธันวาคม 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – ลงทุนหุ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – ทรัมป์กับผลกระทบไทย – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – New Gen VI – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – จุดตัดของเส้นทางธรรมกับการลงทุนหุ้น – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – จัด “ทรัมป์” ลงทุน – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – Home Pro EXPO 2016 ตัวจริงเรื่องบ้าน คุ้มทุกชิ้น – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – เลือกหุ้นบริหาร Port แบบเซียน – ตุลาคม 2559

  Play Video